Craig Ferguson

First name
Craig
Middle name
R.
Last name
Ferguson